Employees

Research Group Bioinformatics and Computational Genomics

Prof. Dr. Xu, Chengjian
Group Leader

chengjian.xu(at)twincore.de
+49 (0)511-220027-175
+49 (0)511-220027-203
... [more]

Qi, Cancan
Ph.D - Student

cancan.qi(at)twincore.de
+49 (0)511-220027-223
+49 (0)511-220027-203
... [more]